Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 11 2015

January 04 2015

Sponsored post
feedback2020-admin

December 28 2014

December 27 2014

chetandparallax

December 21 2014

December 19 2014

chetandparallax
9435 7ff3
Reposted fromailurophile ailurophile viamyszkaminnie myszkaminnie
chetandparallax
3965 5d2d 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viaasylopath asylopath
chetandparallax

December 17 2014

chetandparallax
9097 d466
Reposted frommountaindew mountaindew

December 15 2014

chetandparallax
Reposted frommrrru mrrru viashieep shieep
8355 ba25
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viaoutline outline
chetandparallax
4045 f649
Reposted fromniespelnione niespelnione viairmelin irmelin

December 14 2014

December 13 2014

chetandparallax
Szczęście wśród inteligentnych osób to najrzadsza rzecz, jaką znam.   
— Ernest Hemingway
Reposted fromeklerrka eklerrka viairmelin irmelin
chetandparallax
Dym papierosowy przeciska się przez miejsce, które moje gardło mogłoby przed nim zamknąć, i zbiera się w mojej piersi.(...) Z tym gorącym i gęstym dymem wewnątrz czuję się tak, jakbym się czuł, gdybym miał duszę.
— Chuck Palahniuk - Rozbitek
Reposted fromvesania vesania viairmelin irmelin

December 10 2014

chetandparallax
7187 38ac
Reposted frommisza misza viairmelin irmelin

December 07 2014

December 06 2014

chetandparallax
3704 5f6d
Reposted fromretaliate retaliate viairmelin irmelin

December 01 2014

chetandparallax
Reposted fromvolldost volldost viakoprobo koprobo
chetandparallax
8706 2519
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viakoprobo koprobo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...